1. Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar het examen toe en neemt hieraan deel indien mogelijk.
 2. De geleider die te laat in de les komt, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur.
 3. Geen loopse teven in de les. Loopsheid der teven dient verwittigd te worden en dit in verband met eventuele deelname aan het brevet.
 4. Prikband is verboden, ook omgekeerd gedragen, alsook alle voorwerpen die elektrisch bediend worden.
 5. Slaan of stampen van de hond is verboden.
 6. Roken in de les door de geleiders is verboden, evenals het oefenen onder invloed van alcoholische dranken.
 7. Tijdens één en dezelfde les mag de hond niet van geleider gewisseld worden.
 8. Er moet gewerkt worden met “geschikt” materiaal, zoals vermeld in het welkomstboekje.
 9. Het is verboden het voetbalterrein of de terreinen van de V.V.D.H. te betreden (met of zonder hond). Bij overtreding volgt mogelijke uitsluiting uit de vzw PVB.
 10. Beschouw je hond als een goede vriend, maar niet als een uitlaatklep voor je kwade luimen.
 11. Ouderdom van de geleider: minimum 16 jaar. De voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond ‘meester’ blijft. Uitzonderingsgevallen zullen besproken worden door het bestuur en de instructeurs, en deze uitspraak zal beslissend zijn.
 12. Honden die na onbepaalde tijd agressief worden en bijtneigingen vertonen, kunnen door de raad van bestuur uitgesloten worden.
 13. Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert alle bevelen uit. Als basis hiervoor wordt het programma gevolgd van de Koninklijke Kynologische Unie St. Hubertus.
 14. Het is verboden om goederen of waren aan te bieden aan de leden, alsook tegen kortingen deze goederen of waren te verhandelen zonder toestemming van de raad van bestuur.
 15. Bij moeilijk op te lossen problemen kan de geleider zich wenden tot een der bestuursleden, en dit zowel voor wat zich op het terrein of in de kantine of op de beschikbare parkeerplaats kan voordoen.
 16. Om ongevallen te voorkomen is het ten strengste verboden om honden, alleen of zonder begeleiding, achter te laten. DE HONDEN DIENEN STEEDS AANGELIJND TE ZIJN en dit zowel voor als na de les, op de parking en in de kantine.
 17. De honden dienen steeds verzorgd de terreinen of de kantine te betreden.
 18. a. Bij aankomst en voor het betreden van het terrein en/of het chalet, dient elke geleider zijn/haar hond hiervoor voorziene hondentoilet zijn behoefte te laten doen
  b. UITWERPSELEN van de hond worden door de geleider van de hond onmiddellijk opgeruimd. Hiervoor kan de spade van de school gebruikt worden, deze moet op de voorziene plaats teruggezet worden. Wanneer de hond zijn behoefte doet op de terreinen van de hondenschool, behalve in het hondentoilet, wordt een boete van 1.50 EUR aangerekend.
 19. Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. Daarom zijn de geleiders verplicht zich in regel te stellen met de verzekering, deze verzekering dient voorgelegd te worden voor de eerste deelname aan de lessen.
 20. Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de ongevallen die zijn hond veroorzaakt buiten de oefenterreinen.
 21. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil en het vertrouwen van de geleider. Ook thuis, in de loop van de week, moet er met de hond gewerkt worden.
 22. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond. Een opgevoede hond is voor de mens een aangename gezel.
 23. a. De lesgevende instructeur is gemachtigd om een geleider te schorsen, wegens onbetamelijk gedrag tegenover zijn hond, en dit tot na samenspraak de hoofdinstructeur en de raad van bestuur
  b. De spot drijven tegenover anderen of clanvorming kan uitsluiting uit de club tot gevolg hebben.
 24. Buiten de vastgestelde oefendagen, is het elke geleider verboden het terrein te betreden.
 25. De klasinstructeur beslist wanneer er een overgangstest georganiseerd wordt. Deze test verloopt zoals omschreven in het clubblad en wordt geëvalueerd door de klasinstructeur en de hoofdinstructeur of zijn vervanger.
 26. De leden dienen te allen tijde in het bezit te zijn van hun lidkaart en dienen deze op eenvoudig verzoek van de instructeur of van een bestuurslid voor te leggen. Leden die geen geldige lidkaart kunnen voorleggen, kunnen niet meer deelnemen aan de lessen tot ze hun lidkaart kunnen voorleggen..
 27. Foto's van leden mogen gebruikt worden om ons sociale media als sfeer foto's.

Artikel 21.

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, heeft de raad van bestuur het recht die maatregelen te treffen, die het nodig acht, om bestwil.

Artikel 22.

Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen overgegaan worden mits de 2/3 meerderheid van de raad van bestuur.

Dit huishoudelijk reglement, door de voltallige raad van bestuur goedgekeurd van 29 april 2004 treedt onmiddellijk in werking.

 

Houd deze reglementen bij.

Contact

Bel ons
0477/80.30.24
Terrein
Oyenburgstraat 1850 Grimbergen
e-mail
info@deparelsvanbrabantgrimbergen.be